"ผู้ศึกษาอดีต ย่อมล่วงรู้อนาคต" หากสนใจว่าทิศทางของวงการวิศวกรรมไฟฟ้าในประเทศ จะเป็นไป เช่นไรในอนาคต การศึกษาอดีตเพื่อทำความเข้าใจ"ผู้ศึกษาอดีต ย่อมล่วงรู้อนาคต" หากสนใจว่าทิศทางของวงการวิศวกรรมไฟฟ้าในประเทศ จะเป็นไป เช่นไรในอนาคต การศึกษาอดีตเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาย่อมมีความจำเป็น สำหรับท่านที่ สนใจประวัติศาสตร์ ของการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON) และ พัฒนาการของวงการวิศวกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย เราขอแนะนำหนังสือ พัฒนาการการประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทย: ศาสตร์และศิลป์การสร้างสังคมและทรัพยากรมนุษย์ขึ้นซึ่งในเล่มจะนำเสนอมุมมองและความคิดของนักวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับแนวหน้าของประเทศที่มีต่อ การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EECON)และการพัฒนาการของวงการวิศวกรรมไฟฟ้าในห้วงเวลาต่างๆ กัน โดยมี ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีพิมานวัฒน์ เป็นบรรณาธิการ และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หลัก


Calendar Conference in the EEAAT

 

ICPEI 2020: 14-16 October 2020, Chiangmai, Thailand(http://www.icpei.net/2020)

iSTEM-Ed 2020: 4-6 November 2020, Huahin, Thailand (http://istem-ed.com/istem-ed2020/)

EECON-43: 28-30 ตุลาคม 2563, พิษณุโลก ,thailand( https://eecon43.nu.ac.th/)

iEECON 2021: 10-12 March 2021, Pattaya, Thailand (https://www.ieecon.org/ieecon2021/

Associate Member (Online)

Student Member (Online)